Наша продукция
Назад к статьям

Адсорбционная активность NanoKremnevit

АДСОРБЦІЙНА АКТИВНІСТЬ КАОЛІНУ (МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ)

КОРЧАК Г.І., СУРМАШЕВА О.В., ОМАНЕНКО Л.І.,  МАРІНІН А.І., ОЛІШЕВСЬКИЙ В.В., МАРЧЕНКО А.Б.

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", м. Київ 2 Національний інститут харчових технологій, м. Київ 3

УДК 613:678.046.3

Ключові слова: каолін (біла глина), "Kремневіт", мікроорганізми, адсорбція, властивості.

Для профілактики і лікування інфекційно-соматичних захворювань у наш час, з урахуванням стану екології, необхідно відходити від традиційних хіміотерапевтичних препаратів. В усьому світі все частіше вчені та практики звертаються до нетрадиційних засобів. Серед них значне місце відводиться застосуванню pізних сорбентів, які виводять з організ- му токсичні речовини та мікроорганізми. Серед багатьох сорбентів заслуговує на увагу нативний мінерал який водночас є постачальником мікро-макроелементів, необхідних для життедіяльності організму людини , та належить до універсальних лікувальних засобів. Біла глина справедливо розглядається як природний нанооб'єкт.3 фізичної точки зору важливе передусім використання мікродисперсних фракцій глини, а також розробка методів для отримання якомога більше нанорозмірних часток в її гранулометричному складі. До таких об'єктів належить препарат каоліну — "Кремневіт"

Нині каолін розглядають також як перспективну складову нанокомпозитів завдяки малим розмірам та наявності пор між контактуючими частинками каолініту . Метою цих досліджень слугувало вивчення адсорбційної активності препарату з каоліну "Кремневіт" щодо умовно-патогенних мікроорганізмів у різних умовах середовища. Завданням стало виявлення можливої бактерицидної дії препарату, визначення його адсорбційної активності, вплив органічного забруднення та рН на адсорбцію мікроорганізмів, визначення гранулометричного та фазового складу. Матеріали та методи. Об'єктом дослідження був зразок каоліну (білої глини) торгової марки "Кремне- віт", який має висновок державної санітарно-епідеміологічної екс- пертизи за No 05.03. 02-06/41965 від 10.07.2009 на застосування як дієтична добавка .

"Кремневіт" був підданий спеціальній обробці з метою очищення від домішок, які притаманні білій глині, для отримання якомога більшої кількості нанорозмірних частинок.

 

Изучение адсорбционной активности препарата каолина "Кремневит" по отношению к условно-патогенным микроорганизмам в различных условиях среды.

Материалы и методы. Исследование свойств каолина выполнено на примере препарата "Кремневит", который был получен после специальной обработки с целью очищения природной белой глины от примесей и получения как можно большего количества наноразмерных частичек. Результаты исследования и их обсуждение.

Установлено, что препарат, полученный из нативного каолина, "Кремневит" обладает высокой адсорбционной активностью по отношению к грамнегативным и грампозитивным условно-патогенным микроорганизмам (0, 1% суспензия адсорбирует 94,0-99,0% микроорганизмов), которая сохраняется при наличии органических соединений (0,3 % альбумина) и изменении рH от 4,0 до 9,, свойственных желудочно- кишечному тракту человека. Препарат содержит частицы размером 60 нм в масс %—79,8, отличается низким содержанием примесей кварца масс % 0,24, гидрослюды — масс % 0,92, Высокой Масс % каолинита 98,64 в фазовом составе, что дает ему преимущество перед фармацевтической белой глиной, разрешенной к использованию фармакопеей многих стран.

Высокая адсорбционная активность препарата "Кремневит", наличие в его составе низкодисперсных частичек, незначительного количества примесей позволяют рекомендовать его для применения в медицине как энтеросорбента при повреждении слизистых, кожи, а также в других областях биолог.

Таким образом, каолин (белая глина) как природный, близкий к нанообъектам минерал, качество которого изучено на примере препарата "Кремневит", заслуживает высокой оценки, побуждает к более глубокому изучению его многогранных свойств и дальнейшему внедрению не только в народной, но и в официальной медицине и других областях народного хозяйства. Ключевые слова: каолин (белая глина), "Кремневит", микроорганизмы, адсорбция, свойства.

Мы в соц.сетях

Контакты