Наша продукция
Назад к статьям

Использование препарата «NanoKremnevit» у больных с хроническими заболеваниями гепатобилиарной зоны.

Кан.мед.н. І.І.Мигович

Кафедра терапії та сімейної медицини Ужгородського національного університету

Вступ.

Причиною патології печінки є гепатотропні віруси, екзогенні токсичні речовини (алкоголь, наркотики, лікарські препарати, ксенобіотики), порушення метаболічних процесів, імунного статусу, генетичні зміни. Окремо слід відзначити і звернути особливу увагу на збільшення в структурі захворюваності поєднаної патології. Незважаючи на успіхи в розробці методів лікування хронічних захворювань печінки лікарськими засобами, що впливають безпосередньо на причинні фактори, лікування цієї нозологічної групи залишається однією з актуальних проблем сучасної медицини. Для лікування різних по етіології захворювань печінки використовуються специфічні лікарські засоби: противірусні, гепатопротекторні, дезінтоксикаційні, імунотропні [4]. Однак не слід забувати про віддалену реабілітацію даного контингенту хворих в період ремісії та вторинну профілактику цих захворювань на санаторно-курортному етапі лікування[1].

Основою перпарату «Нанокремневіт» є каолі́н — гірська порода, що складається переважно з каолініту, білого кольору. Формула: H4Al2Si2O9. Характеристики: колір - білий, рН - 6,0. Типовий вміст мінералів: каолініт - 97%, оксид кремнію - 46%, оксиду алюмінію - 37%, оксид заліза 0,79%, оксиду титану - 0,37%. Фармакологічна дія каоліну обволокуюча і абсорбційна. Основними особливостями «Нанокремневіт» є його ідеальна очистка від найдрібніших складових кварцу та інших сторонніх частинок, які знаходяться в каоліні що знаходиться в природі. Унікальна технологія очистки виключає застосування, яких або хімічних препаратів, рідин, в тому числі води. Це дозволяє отримати продукт з максимальною природного біоенергетичної активністю, ідеальною ступенем очищення, і дозволило продукту отримати необмежені можливості в застосуванні для зцілення організму людини. «Нанокремневіт» містить тільки частки глини природного розміру, а це НАНО частинки від 2нм - до 70нм, що у багато разів менше розміру людської клітини.

Препарат «Нанокремневіт» відповідає всім фармакопейним вимогам, що підтверджено висновками лабораторій Центру стандартизації та метрології, санітарно-епідеміологічрних служб.

Вплив мінеральних на процеси травленя полягає не тільки в зниженні рівня кислотності, а і в покращенні компенсованості цих процесів та нормалізації кислотно-моторних порушень в гастродуоденальній зоні, олужнюючої здатності дванадцятипалої кишки шляхом відновлення надходження лужних секретів підшлункової залози та жовчі [3]. Для лікування даного контингенту хворих може бути використана мінеральна вода «Поляна Квасова». Вона містить у лікувальних концентраціях фтор, бор, є еталоном "Поляна-Квасівського" (Ново-Полянського) типу мінеральних вод. Гідрокарбонатна натрієва вода середньої мінералізації однаково високо ефективна при лікуванні хворих з нормальною, підвищеною та зниженою кислоутворюючою функцією шлунка. Вона нормалізує процеси травлення, покращує обмін речовин, при цукровому діабеті, ожирінні, подагрі, атеросклерозі, ліквідує депресію, підвищує загальний опір організму до дії несприятливих факторів зовнішнього середовища, завдяки наявності фтору.

Мінеральна вода «Поляна Квасова» – вуглекисла, гідрокарбонатна, натрієва, середньої мінералізації (11,28 г/см3 ), з рН7,2 та температурою14,8 ?С. Формула Курлова для «Поляна Квасова» така [2]:

HCO388 Cl12
CO2 158 M11,28
T14,8 pH7,2
Na 94

Матеріали і методи.

Для вивчення впливу прийому мінеральної води «Поляна Квасова» та препарату «Нанокремневіт» було проведено комплексне, динамічне клінічне та лабораторно-інструментальне обстеження 35 хворих з хронічними захворюваннями печінки та жовчовивідних шляхів, серед яких: хронічний холецистит - 15 хворих (42,86%), жирова дистрофія печінки - 18 хворих (51,42%), хронічні вірусні гепатити - 2 хворих (5,71%). Дані про вікові та статеві характеристики обстежених хворих подані в таблиці 1.

Таблиця 1.

Розподіл хворих за віком та статтю (%)​

Вікові групи Хворі на ГЕРХ
Ч (n=24) Ж (n=11)
16-29 2,86 -
30-44 17,14 5,71
45-59 42,86 11,43
60-74 5,71 14,29
74 і старше - -
Всього 68,57 31,43

Примітка:

1. Ч – чоловіки; 2. Ж – жінки;

Як видно з поданих у таблиці 1 даних, вік обстежуваних коливався від 16 до 72 років і в середньому становив 48,45±10,25 року.

Згідно з рекомендаціями комітету експертів ВООЗ, хворі були поділені на якісні вікові періоди: молодий вік (16-29 років) – 1 (2,86%) хворих, зрілий вік (30-44 роки) – 8 (22,86%) хворих; середній вік (45-59 років) – 19 (54,28) хворих, похилий вік (60-74 роки) – 7 (20%) хворих та старечий вік (більше 74 років) – 0 (0%) хворих. Тобто, основна частина хворих була зрілого та середнього віку. Серед загальної кількості обстежуваних хворих переважали чоловіки – 24 особи (68,57%), жінок було, відповідно, 11 (31,43%) осіб. Такий розподіл хворих підтверджує дані інших дослідників про поширеність захворюваності на хронічні ураження печінки серед чоловічого та жіночого населення [5].

У всіх обстежених оцінювали дані анамнезу, клінічні прояви, об'єктивний статус, результати лабораторних і інструментальних методів до і після терапії. Функціональний стан печінки оцінювали за активністю АЛТ і АСТ, лужної фосфатази (ЛФ), гаммаглутамілтранспептідази (ГГТП), загального білірубіну та його фракцій.

Всі обстежені були розділені нами на 2 групи. До першої групи ввійшло 24 особи (68,57%), яким було призначено прийом препарату «Нанокремневіт» по 2 чайні ложки, 2 рази на добу, за 30 хвилин до їжі та через 2 години після їжі на фоні мінеральної води «Поляна Квасова» у дозі 150-200 мл (температура - 45°С) за 45 хвилин до прийому їжі. Друга група – 11 (31,43%) осіб приймали лише мінеральну воду. Пацієнтам обох груп було рекомендоване дієтичне харчування.

Результати дослідження та їх обговорення.

Як видно зтаблиці 2 найчастішими скаргами в обох групах були прояви астено-невротичного синдрому (слабкість, швидка втомлюваність, емоційна лабільність), больовий синдром, та диспепсичний синдром (гіркота в роті, нудота, здуття, несформований стілець). Більшість клінічних ознак зникали на 8-10 день лікування

Таблиця 2.

Частота клінічних ознак в обох групах хворих.(%)

Клінічна ознака Група
Група 1 (n=24) Група 2 (n=11)
Гіркота в роті 45,83 36,36
Нудота 75,0 63,63
Метеоризм 66,67 72,73
Несформований стілець 54,17 72,73
Болі в правому підребер’ї 29,17 20,83
Антено-невротичний синдром 79,16 90,9

Достовірно позитивну динаміку мали прояви антено-невротичного синдрому, гіркота, нудота, рідкий стілець та прояви больового синдрому (р<0,05) (Рис. 1). У другій групі хворих теж спостерігається позитивна динаміка даних проявів (рис.2). Достовірної різниці між динамікою клінічних прояві у першій та другій групі немає.

Рис.1 Динаміка клінічних ознак, 1-ша група хворих.

Рис.2 Динаміка клінічних ознак, 2-га група хворих. 

При порівнянні біохімічних показників ураження гепато-біліарної зони було виявлено позитивну динаміку в обох групах (таблиця 3), при цьому динаміка по всім показникам в обох групах була статистично недостовірною. При порівнянні результатів у першій та другій групі достовірної різниці також не виявлено. 

Таблиця 3.

Вплив лікування на біохімічні показники у хворих першої та 2 групи.

  Група 1 Група 2
До лікування Після До лікування Після
АЛТ 54,63±41,25 45,84±28,46 48,50±18,89 44,25±16,26
АСТ 44,25±16,26 42,57±17,60 54,75±13,85 44,37±6,50
Білірубін 17,36±14,09 16,36±11,38 19,75±6,67 16,75±5,99
ЛФ 73,47±49,07 64,42±34,15 67,75±22,01 67,12±21,14
ГГТ 78,84±60,55 53,63±33,27 42,75±18,13 37,87±13,79

Висновок.

Таким чином препарат «Нанокремневіт» може бути використаний для симптоматичного напряму комплексного лікування у хворих із патологією гепато-біліарної зони, що превалюючими мають диспепсичний та антено- невротичний синдром як на санаторно-курортному, так і на амбулаторному етапі.

Список літератури.

  1. Бабов К.Д. Структурно-функциональные изменения органов желудочно- кишечного тракта под влиянием маломинерализованных вод в эксперименте / К. Д. Бабов, Т. А. Золотарева, Б. А. Насибуллин // Физио- терапия Бальнеология Реабилитация. - 2007. - № 2 . - С. 31-34.]
  2. Бальнео-гідротерапія та використання мінеральних вод [Електронний ресурс] / О.М. Нікіпелова, І.С. Лемко, Н.В. Драгомирецька, М.О. Гайсак.– Режим доступу: http://sankurort.ua/uk/4/22/24/
  3. Бобровницкий И.П. Перспективы применения питьевых минеральных вод и биологически активных добавок в восстановительной медицине/ И.П. Бобровницкий, В.К. Фролков, О.И. Данилов // Актуальные проблемы восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии: Материалы науч. конференции. - Уфа, 2007. - С. 29 - 30.
  4. Звягинцева Т.Д. Хронические диффузные заболевания печени: патогенетические подходы к лечению/ Т.Д. Звягинцева, С.В. Глущенко// Здоровя України. - 2010. №2. - С. 46-47
  5. Звягинцева Т.Д., Чернобай А.И. Современные подходы к лечению неалкогольного стеатогепатита // Сучасна гастроентерологія. – 2009. – No 3 (47). – С. 35-42.
  6. Ратникова Л. И., Пермитина. Энтеросорбция в лечении интоксикационного синдрома // Материалы III Ежегодного Всероссийского Конгресса по инфекционным болезням. Москва, 28–30 марта 2011. С. 306–307.
  7. Учайкин В. Ф., Новокшонов А. А., Соколова Н. В. Энтеросорбция эффективный метод этиопатогенетической терапии острых кишечных инфекций // Дет. инфекции. 2005. № 3. С. 39–43.
  8. Учайкин В. Ф., Новокшонов А. А., Соколова Н. В., Бережкова Т. В. Энтеросорбция — роль энтеросорбентов в комплексной терапии острой и хронической гастроэнтерологической патологии. Пособие для врачей. М., 2008. 24 с.
  9. Kuntz E., Kumtz H.D. Hepatology: pinciples and practice: history, morphology, biochemistry, diagnostics, clinic, therapy. Springer Verlag Berlin, Heidelberg, 2002

Мы в соц.сетях

Контакты